Regulamin

Regulamin akcji zbierania punktów Purmo dla Projektantów

1. Podstawowe definicje.

 1. Organizator - Purmo Group Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, 44-203 Rybnik, ulica Przemysłowa 11; biuro handlowe: ul. Ciszewskiego 15, 02 -777 Warszawa.
 2. Akcja – niniejsza akcja promocyjna zbierania punktów Purmo dla Projektantów prowadzona na podstawie niniejszego regulaminu przez Organizatora dla uczestników.
 3. Formularz Rejestracji w Akcji – Formularz elektroniczny na stronie projektant.purmo.pl umożliwiający rejestrację i zawierający podstawowe dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji uczestnika Akcji, służący jednocześnie do założenia profilu w Strefie Purmo Expert Projektant.
 4. Formularz Zgłoszenia Projektu – formularz elektroniczny dostępny po zalogowaniu w Strefie Purmo Expert Projektant na stronie projektant.purmo.pl zawierający zestawienie produktów Purmo zaprojektowanych w instalacji c.o. oraz dane inwestora i adres inwestycji, której dotyczy projekt. Formularz Zgłoszenia Projektu musi zawierać odpowiednią liczbę produktów Purmo zaprojektowanych w instalacji c.o., która odpowiada nie mniejszej liczbie punktów niż 50.
 5. Projekt – projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem produktów Purmo ze wskazaniem inwestora i inwestycji, której dotyczy.
 6. Projektant – uczestnik Akcji - osoba fizyczna projektująca instalacje centralnego ogrzewania, posiadająca uprawnienia do projektowania.
 7. Projekt wykonawczy - powstaje po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń i służy firmie budowlanej wykonującej budynek jako podstawa do wykonywania prac i ukończenia budowy. Stanowi uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Rozwiązania w nim zawarte nie mogą naruszać istoty rozwiązań zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym. Muszą być zgodne z warunkami pozwolenia na budowę.
 8. ASM– Area Sales Manager – przedstawiciel regionalny Purmo Group Poland Sp. z o.o. Kontakty

2. Cel i przedmiot Akcji

 1. Celem Akcji jest zbieranie przez Projektantów punktów, które będą mogły być wykorzystane w przyszłych działaniach promocyjnych Organizatora.
 2. Przedmiotem Akcji są następujące produkty Purmo:
  1. grzejniki płytowe (Compact, Ventil Compact, Hygiene)
  2. grzejniki płytowe Plan, Ramo
  3. grzejniki łazienkowe (Java, Muna, Santorini A, Santorini C, Imia, Ratea, Mauritius, Kea, Flores, Apia, Elato, Apolima, Leros, Evia, Banga)
  4. zestaw Purmo Air
  5. grzejniki dekoracyjne Kos, Faro, Vertical, Narbonne
  6. grzejniki dekoracyjne Tinos, Paros
  7. grzejniki kanałowe Aquilo
  8. grzejniki kolumnowe Delta
  9. grzejniki konwektorowe Aura
  10. asortyment z aktualnego Katalogu Systemów Ogrzewania Płaszczyznowego Purmo
  11. systemy rurowe Cleverfit z aktualnego Katalogu Systemów Ogrzewania Płaszczyznowego Purmo
  12. klimakonwektor VIDO

3. Uczestnicy Akcji

Uczestnikiem może być każdy Projektant, wykonujący projekty instalacji C.O., w których zaprojektowane zostały pierwotnie produkty Purmo wymienione w pkt.2.2.

4. Zasięg terytorialny Akcji

Akcja prowadzona jest na terenie całej Polski.

5. Czas trwania akcji

Akcja będzie prowadzona w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

6. Warunki uczestnictwa w Akcji

 1. Do Akcji Projektant przystępuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji w Akcji, który znajduje się w Strefie Purmo Expert Projektant na stronie internetowej projektant.purmo.pl. Prawidłowo wypełniony Formularza Rejestracji w Akcji zawiera następujące dane: adres e-mail, nazwisko, imię, numer telefonu komórkowego, hasło, powtórzone hasło. Ponadto Projektant jest zobowiązany w ww. formularzu zaakceptować regulamin Akcji oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i realizacji Akcji (poprzez zaznaczenie stosownych pól). Po spełnieniu tych warunków, zostaje utworzone indywidualne konto Projektanta, do którego Projektant ma dostęp poprzez logowanie przy użyciu adresu email i hasła, które podał w Formularzu Rejestracji w Akcji.
 2. W ramach Akcji Projektant może zgłaszać jedynie projekty jeszcze niezrealizowane.
 3. Projektant w trakcie trwania Akcji może przesłać dowolną liczbę Formularzy Zgłoszenia Projektów.
 4. Dopuszczone jest przesyłanie zgłoszeń projektów w formie elektronicznej za pośrednictwem ASM Purmo tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. awarii systemu zgłoszeń.
 5. Informacje w sprawie poprawnego logowania się w Strefie Purmo Expert Projektant można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 544 10 15.
 6. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia (zgodnie z pkt 6.1) Projektant staje się uczestnikiem Akcji.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie Formularza Rejestracji w Akcji oraz Formularza Zgłoszenia Projektu.
 8. Poprawki można zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected], lub poprzez ASM.

6. Zasady przyznawania punktów

 1. Każdemu produktowi Purmo objętemu przedmiotem Akcji odpowiada następująca ilość punktów:
  • 1 grzejnik płytowy (Compact, Ventil Compact, Hygiene) – 1 punkt
  • 1 grzejnik Plan, Ramo – 2 punkty
  • 1 grzejnik łazienkowy – 2 punkty
  • 1 zestaw Purmo Air – 2 punkty
  • 1 grzejnik dekoracyjny Kos, Faro, Vertical, Narbonne – 3 punkty
  • 1 grzejnik dekoracyjny Tinos, Paros - 4 punkty
  • 1 grzejnik kanałowy Aquilo – 3 punkty
  • 1 grzejnik kolumnowy Delta – 4 punkty
  • 1 grzejnik konwektorowy Aura – 3 punkty
  • 300 PLN netto wartości UFH z katalogu - 1 punkt
  • 450 PLN netto wartości systemu rurowego Cleverfit z katalogu - 1 punkt
  • klimakonwektor VIDO - 10 punktów

Jedno zgłoszenie (Projekt) musi zawierać minimum 50 punktów.

 1. W ramach Akcji, Projektanci zbierają punkty - liczba punktów jaką Projektant otrzymuje za wykorzystanie danego produktu Purmo w zgłoszonym Projekcie określa pkt 7.1.
 2. Liczba posiadanych punktów znajduje się na koncie Projektanta.
 3. Punkty mogą ulec zamianie na udziały w innych akcjach promocyjnych/loteriach organizowanych przez/lub na zlecenie Organizatora. Szczegóły akcji promocyjnych zostaną określone w odpowiednich regulaminach. Punkty zamienione na udziały w innych akcjach promocyjnych zostają usunięte z konta punktowego Projektanta. O szczegółach akcji Organizator poinformuje Projektantów poprzez umieszczenie informacji w Strefie Purmo Expert Projektant na stronie internetowej projektant.purmo.pl.
 4. Zgromadzone przez Projektanta punkty, jak również uprawnienia do ewentualnego udziału w akcjach promocyjnych, nie mogą być przez Projektanta przenoszone na osoby trzecie, w tym na innych Projektantów.
 5. Punkty nie mają żadnej wartości pieniężnej ani rzeczowej.
 6. Projektant, który zrezygnuje z udziału w Akcji traci posiadane na indywidualnym koncie punkty. Rezygnacja z Akcji skutkuje utratą punktów zgromadzonych na indywidualnym koncie Projektanta.
 7. Organizator może, według własnego uznania, w dowolnym czasie, określać przedziały czasowe, w których za dokonanie zgłoszenia Projektu przyznawane są dodatkowe punkty. Organizator będzie każdorazowo informował o zamiarze wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych w trakcie trwania Akcji ogłaszając informację w Strefie Purmo Expert Projektant na stronie internetowej projektant.purmo.pl.

8. Zasady i tryb składania i rozpatrywania reklamacji złożonych przez uczestników Konkursu

 1. Do składania reklamacji z tytułu uczestnictwa w Akcji upoważniony jest każdy Projektant, który brał w niej udział.
 2. Reklamacje składane mogą być wyłącznie w formie mailowej na email: [email protected], pisemnej na adres biura Organizatora w terminie do 21 dni od daty zakończenia Akcji.
 3. W reklamacji należy podać dane personalne składającego roszczenie, zarzut oraz treść żądania.
 4. Reklamacje rozpatrywane jest przez komisję do rozpatrywania roszczeń w składzie: dyrektor lub kierownik ds. marketingu ze strony Organizatora, dwóch pracowników nadzorujących przebieg Akcji.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty złożenia.
 6. Projektant składający reklamację oraz jego pełnomocnik, są upoważnieni do obecności w trakcie obrad komisji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Projektant jest informowany poprzez wysłanie listu poleconego.
 7. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z udziałem w Akcji jest sąd powszechny.

9. Możliwość zapoznania się z treścią regulaminu.

Każdy z uczestników Akcji ma prawo do zapoznania się z treścią regulaminu Akcji na stronie projektant.purmo.pl w Strefie Purmo Expert Projektant lub biurze handlowym Organizatora – Warszawa – ul. Ciszewskiego 15, przez cały okres trwania Akcji.