Warunki użytkowania

Purmo Group prowadzi tę stronę internetową (zwaną dalej "Stroną Internetową") do celów informacji i komunikacji.

Państwa dostęp do Strony Internetowej i korzystanie z niej jest zgodne  z poniższymi warunkami użytkowania oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wchodząc na tę Stronę i korzystając z niej akceptują Państwo poniższe warunki użytkowania ("Warunki"), bez ograniczeń i zastrzeżeń.

1.Wszystkie materiały zamieszczone  na tej Stronie Internetowej są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane do żadnego  innego celu  niż ustalony w niniejszych Warunkach Użytkowania lub w tekście na Stronie.

2.Purmo Group nie ponosi  żadnej odpowiedzialności i nie może zostać pociągnięta do niej za żadne poniesione szkody lub wirusy, które mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inną Państwa własność wskutek dostępu lub korzystania przez Państwa z tej Strony Internetowej lub poprzez materiały uzyskane ze Strony, w tym m.in. dane, tekst, obrazy, wideo lub materiały dźwiękowe.

3.Purmo Group pomimo dokładania wszelkich starań co do poprawności  i kompletności  treści zamieszczonych na stronie internetowej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezamierzone błędy lub braki w treści znalezione  na tej stronie. Purmo Group ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub udostępnienie Strony Internetowe nie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, uboczne, następcze, pośrednie lub domniemane, poniesione wskutek dostępu przez Państwa do tej Strony Internetowej lub korzystania z niej, bądź braku możliwości dostępu lub korzystania z tej Strony.

4.Funkcje i specyfikacje produktów opisane na tej Stronie Internetowej mogą być zawsze zmieniane, bez wcześniejszego zawiadomienia.

5.Wszystkie wiadomości i materiały wysyłane na tę Stronę e-mailem lub innym metodami, w tym wszystkie dane, pytania, uwagi, propozycje, itp., będą traktowane jako materiały publiczne niepodlegające ochronie własności. Wszystkie treści wysłane lub zamieszczone przez Państwa mogą być wykorzystywane przez Purmo Group do pewnych celów, w tym m.in. do zarządzania relacjami z klientami, do celów marketingu, sprzedaży i komunikacji z klientami. Ponadto Purmo Group może, bez żadnego wynagrodzenia dla Państwa, wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki przedstawione w dowolnej wiadomości wysłanej przez Państwa na Stronę Internetową, niezależnie od celu wymienionego wykorzystania, w tym m.in. do celu rozwoju, produkcji i marketingu produktów.

6.Wszystkie materiały pzamieszczone na Stronie Internetowej są własnością Purmo Group lub są wykorzystywane za zgodą ich właściciela. Państwo ani nikt inny upoważniony przez Państwa nie mogą wykorzystywać tych materiałów, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach, lub jeśli nie zostanie udzielona wyraźna zgoda na to w innym miejscu na tej Stronie Internetowej lub osobna pisemna zgoda.

7.Strona Internetowa zawiera opisy  produktów i/lub usług, które można nabyć w całej Europie, jednakże niekoniecznie w Państwa kraju lub miejscu zamieszkania. Z tej przyczyny należy najpierw skontaktować się z Purmo Group oraz zapytać, czy określony produkt/ usługa są dostępne w Państwa regionie.

8.Purmo Group nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których nasza Strona zawiera linki. Jeśli skorzystają Państwo z linków do tych innych stron internetowych, odbywa się to całkowicie na Państwa ryzyko. Nawet jeśli Strona Internetowa zawiera linki do innych stron, linki te są zamieszczane wyłącznie w celu ułatwienia Państwu wyszukiwania informacji i nie będzie to interpretowane jako poparcie dla właściciela/sponsora takiej strony lub jako rekomendacja co do treści. Purmo Group nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dokładności, ważności, zgodności z prawem, ani żadnego innego aspektu dotyczącego materiałów lub innych informacji znalezionych na wyżej wymienionych stronach internetowych.

9.Purmo Group może zawsze wprowadzić zmiany w niniejszych Warunkach, aktualizując publikację. Za każdym razem, kiedy wchodzą Państwo na Stronę, uznaje się, że zaakceptowali Państwo aktualne warunki i będą stosować się do nich.

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa polskiego  i powinny być interpretowane zgodnie z nimi.

Znaki towarowe

Znaki towarowe (takie jak Purmo), logo oraz znaki usługowe (zwane wspólnie "Znakami Towarowymi") na Stronie Internetowej są znakami Purmo Group i są używane na tej Stronie za zgodą odpowiedniego właściciela.

Kontakt z nami

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych Warunków Użytkowania lub naszej Polityki Prywatności, zapraszamy do kontaktu z nami z wykorzystaniem poniższych danych:

Purmo Group Poland sp. z o.o.
Biuro Handlowe Oddział w Warszawie
02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego 15
e-mail: [email protected]
tel. 22 5441000